Helpdesk & FAQ

Inplanting van de buitenunit van een LW warmtepomp

Ik heb een vraag betreffende warmtepompen en inplanting van de buitenunit. Is de plaatsing van een buitenunit vergunningplichtig? Moet de inplanting aan bepaalde voorwaarden voldoen? Mogen deze in de zijstroken ingeplant worden of moeten ze in een verkaveling binnen de bouwzone geplaatst worden? Moet er een minimum afstand tot de perceelgrenzen bewaard blijven? Bij een concreet dossier verplicht de gemeente ons om de warmtepomp die in de zijstrook staat te verplaatsen of op te hangen aan de gevel. Er is een verkavelingsplan van toepassing die de zijstroken als zone voor groenaanleg bepaald waarin niet gebouwd mag worden.


   

De Vlaamse regering stelt heel wat handelingen vrij van vergunning. Een warmtepomp is vrijgesteld van vergunning, volgens art. 2.1, 14° dat "gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een woning, op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter boven de nok van de woning uitsteken" vrijstelt.

 

Een warmtepomp wordt niet expliciet benoemd, maar het woordje 'zoals' duidt erop dat de opsomming enkele voorbeelden geeft en dus niet limitatief is.

 

Om te voldoen aan art. 2.1.14° van het Vrijstellingenbesluit moet de warmtepomp op of aan de woning bevestigd zijn. Dit hoeft dus niet per se te worden opgehangen, zolang de warmtepomp tegen de woning staat, is voldaan aan het vrijstellingenbesluit.

 

Wat het verkavelingsplan betreft. De zijtuinstroken zijn normaal gesproken inderdaad groene zones die niet mogen worden bebouwd. Er kan steeds beperkt worden afgeweken van voorschriften in functie van de inplanting van constructies, al is dit een gunst die de stad je moet geven. Met een beetje goede wil is een warmtepomp in een zijtuinstrook dus perfect vergunbaar.

Bovendien is sinds 1 januari 2018 de codextrein in werking, die toelaat om in zeer ruime mate af te wijken van verkavelingsvoorschriften. Voorwaarde hierbij is dat de verkaveling ouder dan 15 jaar is. 

 

Ik zou aanraden om aan de stad te motiveren dat de plaatsing van de warmtepomp vrijgesteld is van vergunning (volgens art. 2.1. 14°) en dat de warmtepomp in de zijtuinstrook kan worden ingeplant door een beperkte afwijking op de verkavelingsvoorschriften toe te staan.

 

Dit alles neemt echter niet weg dat de buur een klacht kan indienen bij bouwtoezicht of bij de vrederechter op basis van burenhinder. Op dat ogenblik heeft de klacht niets meer met stedenbouw te maken, maar met burenhinder. 

 

Je gaat best ook na of de gemeente een stedenbouwkundige verordening (= bouwreglement) heeft. Vaak zijn aspecten zoals afstand tot de perceelsgrens en de plaatsing van technische installaties geregeld in een verordening die verschilt van gemeente tot gemeente.

 

Emma Vanderstraeten - RAUM Advies Ruimtelijke Planning

 


27 februari 2019 

faq