Ontwerpparameters - bouwschil

Gecertificeerde lamda-waarde, gedeclareerde lambda-waarde en de rekenwaarde?

Angeliques Verspeurt • 28 september 2017

De warmtegeleidbaarheid van een bouwmateriaal, de lambda-waarde [W/(mK)], is de hoeveelheid warmte per eenheid van oppervlakte die in stationaire omstandigheden per tijdseenheid, per eenheid van lengte en per eenheid van temperatuurverschil door dat materiaal gaat’ (Belgisch staatsblad).

De λ-waarde van een bouwmateriaal is een producteigenschap. De waarde hangt dus af van het merk en type dat uiteindelijk zal worden toegepast. Om te vermijden dat er per product rechtstreeks van de fabrikant of leverancier een garantie moet komen, kan er gebruik gemaakt worden van erkende productgegevens uit de EPB-productgegevensdatabank. De databank kan door iedereen geraadpleegd worden op www.epbd.be. De erkenning van EPB-productgegevens is een dienst die de Gewesten aan alle betrokkenen aanbieden met als doel productgegevens aan te reiken die betrouwbaar zijn voor berekeningen in het kader van de EPB-regelgeving.

 

De certificatie is een kwaliteitslabel dat meer zekerheid biedt over de (gedeclareerde) eigenschappen. Een certificatie kan gebeuren op niveau van de grondstof, op niveau van de producten en op het niveau van de plaatser. De instituten die in België zorgen voor de certificatie zijn BUtgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) en BCCA (Belgian Construction Certification Association). Een certificatie van een product kan aangetoond worden met een BENOR-of ATG certificatie, een Keymark certificatie, een CE markering,….

 

Een gedeclareerde λ-waarde D) is een door de fabrikant opgegeven verwachte lambda-waarde op basis van principes opgenomen in NBN EN ISO 10456. Deze λD –waarde wordt door middel van statistische methoden berekend op basis van λ-waarden die onder welbepaalde omstandigheden werden gemeten, op basis van de NBN EN-productnorm of een ETA (Europese technische goedkeuring).

 

De λ u–waarde is de rekenwaarde van de warmtegeleidbaarheid van een materiaal of product, in een binnen- of buitenomgeving die kan worden beschouwd als typisch voor de toepassing van dit materiaal of dit product in een wand van een gebouw.

 

Welk λ-waarde te gebruiken bij de EPB-software?

De λ-waarde die in de software moet ingevoerd worden, hangt af van de toepassing. (Het is na te lezen in het transmissiereferentiedocument (TRD) onder bijlage A1.) Als rekenwaarde van de warmtegeleidbaarheid wordt die waarde gebruikt waarbij rekening gehouden wordt met de te verwachten temperatuur en het vochtgehalte in het materiaal. Zo worden afhankelijk van de binnen- of de buitenomstandigheden de volgende rekenwaarden gedefinieerd: de λUi-waarde voor binnenomstandigheden en de λUe-waarde voor buitenomstandigheden. De gedeclareerde λ D-waarde wordt geconverteerd naar de λ U-waarde om rekening te houden met de vochtcondities waarin het materiaal en/of product gebruikt wordt. De te nemen condities staan vermeld in het TRD. Voor isolatieproducten wordt meestal de λUi-waarde genomen.

De 3 gewesten hebben de EPB-productgegevensbank (epbd) opgezet waar fabrikanten of leveranciers op vrijwillige basis een erkenning kunnen krijgen dat de gedeclareerde λ D-waarde van hun product conform de regels van het TRD bepaald zijn. Tijdens de geldigheidsduur van de erkenning is daarmee absolute duidelijkheid voor alle marktpartijen.

 

Wanneer het product noch beschikt over een gedeclareerde λ -waarde opgenomen in de CE-markering en noch voldoet aan de voorwaarden van de gedeclareerde λ -waarde zoals beschreven onder bijlage A.1 van het TRD moeten voor dit materiaal de waarde bij ontstentenis gebruikt worden van de tabellen van bijlage A in het TRD, van het Belgisch Staatsblad van 08-12-2010 (tabellen A14 voor isolatie).

 

Producten die niet erkend zijn in de EPBepb-databank of niet beschikken over gecertificeerde en/of gedeclareerde λ-waarden hebben niet de garantie van erkenning, en kunnen ten allen tijde in vraag gesteld worden in een EPB-aangifte.