EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?

4 september 2017

Naast de algemene uitzonderingen en afwijkingen, is het mogelijk om een vrijstelling of afwijking aan te vragen voor bestaande en nieuwe gebouwen waarvoor het voldoen aan de EPB-eisen technische, functioneel of economisch niet haalbaar is.
Vrijstellingen of afwijkingen kunnen worden aangevraagd voor één of meerdere van de EPB-eisen; nooit voor een volledig eisenpakket, noch voor een volledige EPB-procedure.
Voor uitzonderingsaanvragen vanaf 1 maart 2017 bestaat er een rechtsgrond voor het toekennen van een afwijking op het E-peil. Een uitzondering op het E-peil wordt enkel in zeer uitzonderlijke situaties toegekend.

Voorbeeld

Een woning uit 1970 wordt gerenoveerd en is voorzien van spouwmuren met een luchtspouw van 4 cm.  Omwille van het architecturale karakter van de buitengevels is het na-isoleren aan de buitenzijde voor de bouwheer geen optie.  Toch wenst de opdrachtgever te doen wat mogelijk is om zijn woning energiezuiniger te maken.

In het kader van een energetische renovatie wordt aan een gespecialiseerde firma gevraagd of de spouwmuur in aanmerking komt voor na-isolatie door het opvullen van de luchtspouw.  Een specialist komt ter plaatse en uit het vooronderzoek blijkt dat, ondanks de beschikbare breedte van 4 cm de luchtspouw perfect kan geïsoleerd worden.

In deze casus stelt zich een dubbel probleem : Enerzijds voldoet de bestaande spouwmuur niet aan één van de technische voorwaarden die STS 71-1 die stelt voor het succesvol toepassen de techniek een minimale spouwbreedte van 5 cm is vereist.

Omdat aan deze voorwaarde niet is voldaan valt de constructie niet onder de specificaties uit STS 71-1. Bijgevolg valt de constructie buiten het toepassingsgebied voor de U-max waarden die gelden in het kader voor een ingrijpend energetische renovatie.

Het tweede probleem is echter dat, na overleg, de bouwheer besluit om toch alle bestaande spouwmuren te laten opvullen.  Daarnaast wordt ook het bestaande dak geïsoleerd en wordt het buitenschrijnwerk vernieuwd.  De technische installaties dateren nog uit 1970 en ook deze worden integraal vervangen.  Omdat de woning erg veel verliesoppervlakte heeft is het te installeren vermogen nog vrij hoog.  Een warmtepomp is geen optie en er is aardgas aanwezig.  Een nieuwe condenserende ketel wordt aangesloten op nieuwe convectoren die de bestaande convectoren vervanen.  Om het nodige vermogen te leveren is verwarming op lage temperatuur niet mogelijk.

Vloerverwarming wordt niet overwogen want aan de bestaande vloerafwerking wordt niet geraakt.

Toch valt deze woning onder de definitie van een ingrijpende energetische renovatie.   Minstens 75% van de scheidingsconstructies die grenzen aan buiten worden vervangen en de technische installaties worden integraal vernieuwd.

Een EPB-verslaggever wordt aangesteld en uit de voorafberekening blijkt dat de woning niet onder E90 komt.  Gelukkig werd verslaggever snel aangesteld in kon een procedure voor het bekomen van een afwijking op de E90-eis snel opgestart worden.  De motivatie gebeurt op technisch en functionele gronden.

Functioneel is het niet mogelijk om een spouwmuur met luchtspouw van 4 cm dusdanig te isoleren dat het warmteverlies zodanig gereduceerd wordt dat een lager E-peil mogelijk wordt.

Technisch is het niet mogelijk om de verwarmingslichamen op een voldoende lage temperatuur te laten werken aangezien het vereiste vermogen nooit zou gehaald worden.

 

De motivatie-aanvraag zou kunnen bestaan uit :

  • gegevens bouwwerf en opdrachtgevers
  • plannen bestaande en nieuwe toestand
  • verklaring / offerte aannemer navulling spouwmuur
  • offerte renvoatie CV-installatie
  • voorafberekening epb
  • dimensioneringsnota verwarmingslichamen
  • warmteverliesberekening woning.

 

Procedure

U kan een aanvraag tot vrijstelling via aangetekend schrijven richten aan het Vlaams Energieagentschap:

Vlaams Energieagentschap

Energieprestatieregelgeving

Aanvragen tot afwijking of vrijstelling

Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20 bus 17

1000 Brussel

OPGELET :

Voor dossiers waarvan de stedenbouwkundige aanvraag of melding werd ingediend voor 1/1/2014 moet u de uitzondering aanvragen binnen de 3 maanden na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning of melding.

Voor dossiers waarvan de met stedenbouwkundige aanvraag of melding werd ingediend na 1/1/2014

moet u de uitzondering aanvragen binnen de 9 maanden na het aanvragen van de vergunning en voor de start van de werken.

Het tijdig indienen van dit dossier is uiterst belangrijk: later ingediende aanvragen zijn niet ontvankelijk en worden dan ook niet behandeld.


 

 

Welke documenten omvatten de uitzonderingsaanvraag?

Het dossier moet de plannen, de ligging, de gegevens van de bouwheer en een bewijsstuk van de aanvraagdatum van de vergunning bevatten. Daarnaast moet het dossier een onderbouwing van de technische, functionele of economische onhaalbaarheid van de EPB-eisen waarvoor men een vrijstelling of afwijkt aanvraagt, bevatten.

Economische onhaalbaarheid moet gestaafd worden met een kostprijsinschatting om wel aan de EPB-eisen te voldoen, de totale kostprijs van het project en de reden waarom de geschatte kosten economisch niet haalbaar zouden zijn.

De reden die u aangeeft waarom bepaalde eisen niet haalbaar zijn moet gebouwgebonden zijn. Er kan bijvoorbeeld geen rekening gehouden worden met de financiële situatie van de bouwheer.

Voor beschermde monumenten zijn er enkel vrijstellingen als het gaat over verbouwingen van bestaande gebouwen.