EPB-regelgeving

Het S-peil, de gebouwschilindicator

4 september 2017

Vanaf 1 januari 2018 wordt het K-peil en de NEBverw afgeschaft voor residentiële eenheden. De nieuwe schilindicator, het S-peil wordt ingevoerd voor de aard der werken nieuwbouw met bestemming residentieel. Op vrijdag 27 oktober 2018 werd het kengetal vastgelegd op S31.

De EPB-eisen verstrengen stapsgewijs en dit al sinds 2006. In 2021 zal het uiteindelijk verplicht worden om bijnaenergieneutraal te bouwen. Om de energievraag terug te dringen is een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil cruciaal.

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt het S-peil voor woongebouwen ingevoerd. Ze vervangt het verplichte maximale K-peil en de netto energie behoeft voor verwarming.

Het nieuwe S-peil, S31 is bedoeld om een indicatie te geven van de kwaliteit van de schil van de wooneenheid. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 wordt de S-peileis S28.

Het nieuwe S-peil of ‘schilpeil’ is bedoeld als een allesomvattende parameter die álle kwaliteiten van de gebouwschil gelijkwaardig evalueert.

 

Het K-peil houdt rekening met U-waarden , bouwknopen en compactheid

Het S-peil neemt alle winsten en verliezen in rekening die verband houden met de schilkwaliteit:

 • Transmissieverliezen: Verliezen doorheen de scheidingsconstructies en de bouwknopen.

Voor het bepalen van de energiebehoefte voor verwarming wordt er ook rekening gehouden met de verliezen door de scheidingsconstructies met een aanpalende verwarmde ruimte. Bij de bepaling van de energiebehoefte voor koeling wordt er geen rekening gehouden met de verliezen naar een aanpalende verwarmde ruimte.

 • Lekverliezen: er wordt enkel rekening gehouden met warmteverliezen door in-en exfiltratie, niet met de warmteverliezen door hygiënische ventilatie. Bij de betere luchtdichtheid zullen de verliezen door in- en exfiltratie kleiner zijn.
 • Zonnewinsten worden ingerekend bij de bepaling van het S-peil dit in tegenstelling van interne winsten. De interne winsten zijn niet afhankelijk van de schilkwaliteit en worden dus niet ingerekend.

 

In het K-peil werd een bouwknopentoeslag doorgerekend bij de keuze van optie B en optie C.

Na invoering van het S-peil verandert er niets aan de individuele ingave van bouwknopen voor optie A en soms optie B. De bouwknopentoeslag op het K-peil wordt vervangen door een bouwknopentoeslag op de U-waarde bij optie B en optie C omdat een S-peiltoeslag niet mogelijk is. Voor optie B (+3K) varieert de U-waardetoeslag tussen 0,03 en 0,06 W/(m²K) en voor optie C (+10 K) tussen 0,10 en 0,20 W/(m²K)

Let op:

 • Deze aanpassing van toeslag geldt vanaf 1 januari 2018 voor alle projecten waar bouwknopen moeten ingerekend worden en dus niet enkel voor residentiële projecten.
 • Bouwknopen van scheidingsconstructies naar aangrenzende verwarmde ruimten worden nog steeds niet ingegeven.

 

Het K-peil wordt bepaald op het niveau van het gebouw. Vaak zijn nog niet alle gegevens van de bouwschillen van volledig gebouw gekend bij aangifte van één wooneenheid.

Het S-peil wordt bepaald op basis van de wooneenheid. Bij grote gebouwen met meerdere EPB-eenheden en aangifteplichtigen is het praktischer om een indicator te bepalen op het niveau van de wooneenheid, dan op gebouwniveau.

 

Het K-peil houdt rekening met de compactheid (volume/verliesoppervlakte) van de wooneenheid. Kleine gebouwen werden hierdoor benadeeld.

Het S-peil houdt rekening met de vormefficiëntie van de wooneenheid. De netto energiebehoeftes voor verwarming en koeling die betrekking hebben op de schilkwaliteit worden gedeeld door de equivalente boloppervlakte. Deze equivalente boloppervlakte is de oppervlakte van een bol met hetzelfde volume als de wooneenheid.

 

Het K-peil houdt rekening met verliesoppervlakten naar buitenomgeving en aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR= ruimte die buiten een beschermd volume gelegen is en niet verwarmd wordt).

Het S-peil houdt rekening met de verliezen doorheen de volledige schil, maw er wordt ook rekening gehouden met de verliesoppervlakten naar aangrenzende verwarmde ruimten (AVR= Een aangrenzende ruimte die binnen een aanpalend beschermd volume gelegen is) Om rekening te houden met het kleiner temperatuurverschil over deze scheidingsconstructies wordt een reductiefactor van 0,2 toegepast voor deze transmissieverliezen.

 

 

Wat indien niet voldaan aan het S-peil?

 

Als niet voldaan is aan de S-peileis, kan dat leiden tot een boete voor de aangifteplichtige (houder van de stedenbouwkundige vergunning/melding) van de wooneenheid. Om het boetebedrag te bepalen, wordt de waarde van het S-peil die vermeld staat in de EPB-aangifte vergeleken met de maximaal toegestane waarde van het S-peil voor de beschouwde wooneenheid. Deze afwijking wordt vermenigvuldigd met de equivalente boloppervlakte die hoort bij het S-peil uit de aangifte. De boete bedraagt 1,5 euro per afwijking van 1 kWh.

 

 

Aandachtspunten om het S-peil te verlagen van bij het ontwerp

 

 • Ontwerp compact en beperk de verliesoppervlakte
 • Houd rekening met de inertie: hoe zwaarder de inertie, hoe lager het S-peil. Vooral lichte gebouwen behalen een slechter S-peil.
 • Vermijden van transmissieverliezen
 • voorzie performante isolatie voor volledige bouwschil, ook voor aanpalende verwarmde ruimten
 • ontwerp EPB-aanvaarde bouwknopen
 • Voorzien van bij het ontwerp voldoende beschaduwing door
 • Zonnewering
 • Beschaduwing door oversteken
 • Lage g-factor van de beglazing
 • Houd rekening met het percentage glas ten opzichte van het verliesoppervlakte, alsook met de oriëntatie van de glasoppervlakten.
 • Houd van bij het voorontwerp rekening met een goede luchtdichtheid (= meten van luchtdichtheid)
 • Verzamel voldoende stavingstukken zodat bij de opmaak van de EPB-aangifte waardes bij ontstentenis vermeden worden en detailinvoer zo veel als mogelijk gekozen wordt.
Nuttige links
NAV-standpunt: Waarom S31 te snel komt en te streng is

Vrijdag heeft de Vlaamse Regering de waarde van het nieuwe S-peil vanaf 1 januari 2018 op S31 vastgelegd. Verrassend, want tijdens voorafgaandelijk overleg met het kabinet was er steeds een duidelijke consensus over S38. NAV is dan ook absoluut niet tevreden dat amper twee maanden voor de inwerkintreding zo’n ingrijpende, niet aangekondigde koerswijziging komt.