EPB-regelgeving

De voornaamste aanpassingen van het wijzigingsdecreet van 18 nov. 2011

19 december 2011

Naar aanleiding van de gereviseerde Europese EPBD-richtlijnen en de tweejaarlijkse evaluatie van de energieprestatieregelgeving werden wijzigingen voorgesteld. Eind 2010 werd een ontwerp van wijzigingsdecreet en -besluit, op voorstel van minister Freya Van den Bossche, goedgekeurd. Op 18 november 2011 werd het wijzigingsdecreet van het energiedecreet bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de voornaamste decretale aanpassingen. Alle wijzigingen treden in werking op 15 december, bij het verschijnen van het wijzigingsdecreet in het Belgische Staatsblad. Op een uitzondering na, de verplichte voorafberekening voor de start van de werken die in werking treedt vanaf 1 januari 2012 (bij een nieuwe release van de software). Deze opsomming is gebaseerd op de nieuwsbrief (n°9) van VEA.

 

Wijzigingen die betrekking hebben op de taak van de verslaggever:
 

 • Voor alle bouwprojecten die vanaf 1 januari 2012 worden gestart, verplicht het wijzigingsdecreet de verslaggever een voorafberekening op te maken en mee te sturen met de startverklaring. Voor deze verplichte voorafberekening zal een nieuwe EPB-software release noodzakelijk zijn. Deze voorafberekening is van toepassing van zodra deze software aanpassing er is (voorzien begin januari 2012).
 • De verslaggever moet zijn opdracht onafhankelijk, objectief en neutraal ten aanzien van de aangifteplichtige vervullen. Hij onthoudt zich ervan om commerciële voorstellen te doen met betrekking tot energieleveringen aan het gebouw of met betrekking tot de te realiseren maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen.
 • Het wijzigingsdecreet bepaalt dat het VEA de registratie van een verslaggever kan schrappen als zij vaststelt dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon niet aan die diplomavoorwaarden voldoet én toch optreedt als verslaggever. Houders van het diploma van architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, technisch ingenieur, bio-ingenieur, interieurarchitect (afgeleverd vanaf 2011), of een daarmee gelijkgesteld buitenlands diploma, kunnen aldus optreden als verslaggever.
 • Indien een verslaggever niet onafhankelijk werkt en/of blijk geeft van onbekwaamheid, kan het VEA de verslaggever schorsen. VEA bepaald zelf de duurtijd van deze schorsingstermijn.
 • Aanvullingen op de boetes voor het niet- correct rapporteren door de verslaggever:
  • Een boete voor niet-correcte rapportering van de netto-energiebehoefte: De gestelde boete bedraagt 0,86 euro per afwijking van 1 kWh/jaar op het vlak van de netto-energiebehoefte voor verwarming.
  • Een boete voor vergeten schildelen in de EPB-aangifte: De boete bedraagt 10 euro per m² niet-gerapporteerd schildeel, met een maximum van 500 euro per niet-gerapporteerd schildeel.
  • Een boete voor niet-correcte rapportering van de bruto-oppervlakte: Indien de bruto-vloeroppervlakte meer dan 5 % kleiner is dan in de EPB-aangifte vermeld staat, bedraagt de boete 10 euro per m² verschil tussen de in de EPB-aangifte opgegeven bruto-vloeroppervlakte en de bij de controle vastgestelde bruto-vloeroppervlakte, met een maximum van 500 euro.
  • Een boete voor een foutieve of ontbrekende inrekening van de bouwknopen: Het verschil tussen het K-peil in de EPB-aangifte en het correcte E-peil, berekend door het VEA, resulteert in een K-peilboete voor de verslaggever.
  • Het VEA kan de verslaggever verplichten om binnen de 60 dagen een hernieuwingsaangifte in te dienen als:
  • Het gerapporteerde E-peil slechter is dan het E-peil na controle van het VEA
   • De gerapporteerde bruto-vloer vloeroppervlakte meer dan 5 % kleiner is dan de vastgestelde bruto-vloeroppervlakte bij een controle van het VEA.
   • De kosten hiervoor vallen volledig ten laste van de verslaggever.

  

Wijzigingen die betrekking hebben op de aangifteplichtige:

 

 • Voor woningen op te richten in 2012 mag de netto-energiebehoefte voor verwarming van een wooneenheid niet hoger zijn dan 70 kWh/m². Indien er niet aan de eis voldaan is, voert het wijzigingsdecreet een boet in voor de aangifteplichtige. De boete bedraagt 0.86 euro per afwijking van 1 kWh/jaar.
 • De maximale boete bedraagt 25 euro per m³ nieuw gecreëerd beschermd volume bij nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling en gedeeltelijke herbouw of uitbreidingen. Bij verbouwingen en functiewijzigingen bedraagt de maximumboete 10 euro per m³ verbouwd beschermd volume.

 

Wijzigingen in verband met de informatiedoorstroming tussen de bouwpartners:

 

 • De aangifteplichtige, de architect en de aannemer zijn verplicht om de gegevens van de materialen en de installatie (gebruikt in het gebouw), die opgevraagd worden door de verslaggever, bij zijn eerste verzoek ter beschikking te stellen.
 • De opdrachtgever en architect bezorgen alle informatie betreft het behalen van de EPB-eisen aan de gecontracteerde aannemers.