Het is niet zo eenvoudig om een sanitairwarmwaterproductie-installatie correct te dimensioneren. Zo moet men enerzijds het gewenste comfort en het verbruik van de gebruikers verzekeren, waardoor er vaak overgedimensioneerd wordt. Anderzijds wordt het steeds belangrijker om energiezuinige installaties te ontwerpen, wat dan net weer een zo nauwkeurig mogelijke dimensionering vereist.

Types sanitairwarmwaterproductie


We onderscheiden twee types sanitairwarmwaterproductie:

  • productie in doorstroom, waarbij het warme water ogenblikkelijk aangemaakt wordt en niet opgeslagen wordt. Dergelijke installaties worden gedimensioneerd op basis van het piekdebiet, dat afhankelijk is van het gebouwtype en de erin aanwezige sanitaire uitrusting,en vereisen hogere vermogens dan de toestellen met opslag 
  • productie met opslag of accumulatie. Dergelijke installaties zijn voorzien van een geïntegreerde of afzonderlijke opslagtank, waardoor ze een lager vermogen vergen om eenzelfde verbruik te dekken. Deze toestellen worden gedimensioneerd op basis van het gebouwtype, de erin aanwezige sanitaire uitrusting en het aantal personen dat de installatie zal gebruiken. Aangezien dit aantal vaak varieert tijdens de levensduur van de installatie, is het aangewezen om een schatting te maken van de maximale bezetting (bv. op basis van het aantal slaapkamers in de woning).

PV-curven voor een eengezinswoning met één badkamer en voor water op 60 °C

Te gebruiken dimensioneringsmethoden


Tot voor kort bestond er in België geen norm voor de te gebruiken dimensioneringsmethode. Eind 2017 kwam daar verandering in met de publicatie van de norm NBN EN 12381-3. Aangezien de in deze norm vermelde standaardwaarden echter niet altijd tot een nauwkeurige dimensionering leiden, moet de norm aangevuld worden met een nationale bijlage.


In afwachting van deze bijlage kunnen de installaties gedimensioneerd worden volgens:

  • de norm DIN 1988-300 voor de productie van sanitair warm water in doorstroom. Een recente WTCB-meetcampagne heeft immers aangetoond dat de volgens de methode uit deze norm berekende piekdebieten voor appartementsgebouwen het dichtst aanleunen bij de effectief gemeten debieten (zie de WTCB-Dossiers 2013/3.14). Deze norm voorziet vrij hoge piekdebieten en vermogens voor eengezinswoningen. De volgens de norm NBN EN 12831-3 berekende piekdebieten liggen evenwel nog veel hoger
  • de norm DIN 4708-2 voor de productie van sanitair warm water met opslag. De methode uit deze norm is tot op heden van toepassing in Duitsland en wordt ook in België courant gebruikt.