Verklarende woordenlijst

Beschermd volume
Het volume van de ruimtes in een woning die men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen naar de buitenomgeving, naar de grond en naar aangrenzend onverwarmde ruimtes (bijvoorbeeld een onverwarmde garage). Het beschermd volume omvat minstens alle ruimtes waarin zich een warmte-afgifte element bevindt.
Bruto-vloeroppervlakte
De totale vloeroppervlakte van een woning inclusief de grondoppervlakte van binnen- en buitenwanden.
E-peil
Het E-peil of energieprestatiepeil is een maat voor het energieverbruik van een woning. Hoe lager het energieverbruik van de woning, des te lager is het E-peil. Het E-peil houdt niet alleen rekening met hoe goed de woning geïsoleerd is, maar ook met bezonning en de kwaliteit van de technische installaties waarmee de woning verwarmd, gekoeld en geventileerd wordt en waarmee warm water wordt opgewekt.
Hulpenergie
De energie die nodig is om technische installaties te laten functioneren, bijvoorbeeld het gasverbruik voor de waakvlam van een verwarmingsketel of het elektriciteitsverbruik voor de ventilator van een ventilatiesysteem.
K-peil
Het K-peil of isolatiepeil wijst op de isolatiegraad van een volledige woning. Hoe beter de woning geïsoleerd is, des te lager is het K-peil. Bij de berekening van het K-peil wordt rekening gehouden met de warmte die verloren gaat door alle buitenmuren, daken, vloeren, vensters, deuren en poorten van de woning.
Lage energierenovatie (LE)
Dit type energetische renovatie gaat verder dan de standaardrenovatie, waardoor betere energieprestaties worden behaald. Meer bepaald worden aan de scheidingsconstructies maximale U-waarden opgelegd die overeenkomen met een lage energie nieuwbouwwoning. We streven niet naar conformiteit met bestaande criteria voor lage energiewoningen, bijvoorbeeld op vlak van de netto energiebehoefte voor verwarming.
Netto-energiebehoefte voor verwarming
De hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is om de woning te verwarmen. In tegenstelling tot de bruto-energiebehoefte houdt de netto-energiebehoefte geen rekening met het systeemrendement (de warmteverliezen door de leidingen van het systeem).
Primair energieverbruik
Het jaarlijks eindenergieverbruik van de woning vermenigvuldigd met een primaire energieconversiefactor. Deze factor laat toe om verschillende types energie (bijvoorbeeld elektriciteit en energie uit gas of gasolie) bij elkaar op te tellen. De conventionele primaire energieconversiefactoren uit de EPB-regelgeving worden gebruikt.
Standaardrenovatie (EPB 2010)
Hiermee wordt bedoeld de energetische renovatie van een woning tot het energieprestatieniveau van hedendaagse nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Meer bepaald worden de maximale U-waarden voor scheidingsconstructies toegepast zoals deze in 2010 verplicht waren voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Enkel voor de ramen worden striktere U-waarden nageleefd. We volgen de EPB-eisen uit 2010 voor de scheidingsconstructies, maar streven niet naar conformiteit met de eisen voor het E-peil en K-peil.
Terugverdientijd
De tijd waarin de investering in een energiebesparende maatregel financieel wordt terugverdiend door de verlaagde energiekosten die ermee gepaard gaan. De terugverdientijd wordt statisch berekend. Dit houdt in dat we gebruik maken van de huidige kostprijzen van de renovatiemaatregelen en van de huidige energieprijzen. Er wordt geen rekening gehouden met verwachte toekomstige stijging van de energieprijzen.
Totale verliesoppervlakte
De oppervlakte van alle scheidingsconstructies (wanden, vloeren, ramen…) die het beschermd volume van een woning omsluiten.
U-waarde
De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt is een maat voor de hoeveelheid warmte die verloren gaat doorheen een scheidingsconstructie (bv. een dak, raam, vloer). Hoe lager de warmteverliezen door de scheidingsconstructie, des te lager is de U-waarde.