Nieuws

6% btw voor sloop- en heropbouw binnenkort uitgebreid

30 september 2020

In het nieuwe federale regeerakkoord staat dat het btw-tarief van 6 procent voor afbraak en heropbouw van een woning binnenkort zal worden uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied. NAV drong al langer aan op de maatregel, omdat sloop en heropbouw in veel gevallen duurzamer en economischer is dan renovatie. Wel dringen we erop aan om dit in te zetten als ruimtesturend instrument.

Wetsvoorstellen voor een veralgemening van de 6% btw voor sloop en heropbouw lagen de voorbije  jaren al verschillende malen op tafel. Tot nu toe was deze fiscale maatregel enkel mogelijk in een beperkt aantal stadsgebieden. Het is nog niet bekend van wanneer de uitbreiding precies van kracht zal zijn.

 

Relance

Er komt ook een interfederaal relance- en transitieplan. Alle beleidsniveaus moeten binnen hun bevoegdheden al het mogelijke te doen om de publieke investeringsratio op te trekken. De regering streeft naar een publieke investeringsratio van 4% tegen 2030, waarbij alvast de federale overheid zijn deel zal doen, rekening houdend met zijn huidig aandeel binnen de publieke investeringen. Daarbij zal men pogen zoveel mogelijk geplande investeringen naar voren te trekken. Een belangrijk deel van de investeringen moet gaan naar het realiseren van een 'Green Deal', de omslag van een lineaire naar een circulaire economie en investeringen in infrastructuur en mobiliteit.

 

Er wordt ook verder geïnvesteerd in het energiezuinig maken van overheids- en particuliere gebouwen.

 

NAV is blij dat de regering deze maatregelen neemt, want in de relancevoorstellen die we zelf lanceerden, stelden we al dat overheidsinvesteringen in innovatie, opleiding en infrastructuur eerder al hebben bewezen effectief, efficiënt en noodzakelijk te zijn. Deze maatregelen vloeien terug naar de nationale economie en hebben een groot multiplicatoreffect. Concreet zien we heil in investeringen in het gebouwenpatrimonium van de overheid zelf, sociale huisvesting, administratieve en digitale vereenvoudiging, efficiëntieverhoging, digitalisering en professionalisering van administraties. Ook harder inzetten op renovaties was één van de speerpunten in ons relancevoorstel. Al deze elementen zijn terug te vinden in het regeerakkoord - voor een concrete vertaling van die intenties is het uiteraard nog afwachten.

 

Klimaat, energie en circulariteit

In de Green Deal en haar voorstel tot klimaatwet pleit de Europese Commissie voor het verminderen van de broeikasgasuitstoot met minstens 55% tegen 2030 en  klimaatneutraliteit tegen 2050. De federale regering steunt die Europese ambities resoluut.

 

De omslag naar een duurzame energieproductie krijgt deze legislatuur een nieuw elan en dat vereist een duidelijke energievisie. De regering kiest daarom resoluut voor de herbevestiging van de kernuitstap. Er wordt verder ingezet op hernieuwbare energie, zoals windenergie.

 

De regering zal in afstemming met de deelstaten een federaal actieplan circulaire economie uitwerken om het grondstoffengebruik en de materialenvoetafdruk in productie en consumptie sterk te verminderen. De federale overheid geeft het goede voorbeeld en neemt de principes van een circulaire economie mee in haar openbare aanbestedingen.

 

Overheidsinvesteringen

In het kader van de relance zal de overheid in hoge mate afhankelijk zijn van overheidsopdrachten. De overheid wil deze verbeteren, om ze voorbeeldig te maken (met name wat betreft hun sociale en milieuaspecten), transparant en vooral effectief, om de beroepen en vertragingen die ze kunnen veroorzaken te voorkomen. De wet op de overheidsopdrachten zal in deze geest worden geëvalueerd en aangepast.


Er zal ook via verschillende kanalen worden geïnvesteerd, onder meer via overheidsfinanciering (Europa, federaal en deelstaten), via de alternatieve financiële instrumenten om de private financiering zoals onder meer energieprestatiecontracten (EPC's) en Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan te zwengelen en via de sturing van privékapitaal in de richting van de financiering van de energietransitie.

 

Er komt tevens een audit van alle lopende DBFM-projecten (design, built, finance, maintain).

 

Administratieve vereenvoudiging

 

Met het oog op administratieve vereenvoudiging wordt ook gemikt op  een elektronische werfmap.

Documenten