Nieuws

Langetermijnrenovatiestrategie 2050 voor gebouwen goedgekeurd door Vlaamse Regering.

25 juni 2020

Op 29 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Energie Demir de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen 2050 goed.
Deze langetermijnstrategie voor gebouwen is een verdere uitwerking van de algemene Vlaamse Klimaatstrategie 2050, specifiek gericht op het reduceren van het energiegebruik en de broeikasgasemissies van de verwarming van de Vlaamse gebouwen.

Woongebouwen: alle woningen en appartementen naar label A


Voor het woningenpark is de langetermijndoelstelling 2050 het verlagen van het gemiddelde EPC-kengetal met 75%. Op de gehanteerde EPC-schalen met energielabels (A tot F), komt dit overeen met het label A (EPC-kengetal 100). Deze doelstelling wordt nog verder gedifferentieerd naar woningtypologie. Voor bestaande woningen is de renovatie van de gebouwschil duidelijk de eerste prioriteit, zodat de totale warmtevraag eerst wordt gereduceerd en de nieuwe verwarmingsinstallatie kan worden gedimensioneerd op de resterende warmtevraag.

 

Op basis van data uit de EPC-databank wordt vastgesteld dat op dit moment ongeveer 3,5% van het bestaande Vlaamse woningenpark van bijna 3 miljoen woningen (huizen en appartementen) voldoet aan dit streefdoel. Er moeten dus nog 2,9 miljoen woningen evolueren naar de doelstelling 2050 (96,5% van het woningenbestand).

 

Om dit te verwezenlijken legt de strategie een sterk accent op grondige renovaties op sleutelmomenten zoals de aankoop van een woning, erfenis, huurderswissel,…. Maar ook buiten deze sleutelmomenten blijft het verhogen van de renovatiegraad een permanente noodzaak. 


Om de renovatiegraad te verhogen wordt tijdens deze legislatuur onder meer ingezet op volgende concrete maatregelen:

 

  • We voeren de 0% energielening in vanaf 2021 voor wie na overdracht (aankoop, erfenis) van een woning investeert in het grondig energetisch renoveren tot minstens EPC-label C van de woning binnen de 5 jaar na overdracht;
  • We hervormen de renovatie- en energiepremies tot een ééngemaakt woningrenovatiepremie die burgers via een uniek loket kunnen aanvragen.

 

 

Niet-woongebouwen worden koolstofneutraal


Voor  niet-woongebouwen (kantoren, scholen, ziekenhuizen,…) streeft Vlaanderen naar een koolstofneutraal gebouwenpark voor verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting tegen 2050, met een voorbeeldrol voor de overheid.
Voor de publieke kantoorgebouwen wordt voorgesteld om de voorbeeldrol waar te maken door al in 2045 te voldoen aan de langetermijndoelstelling van een koolstofneutraal gebouwenpark. De semi-publieke gebouwen (scholen, gezondheid) en private gebouwen (kantoren, handel, horeca,…) krijgen tot 2050 om te voldoen aan de langetermijndoelstelling. 

 

Om de renovatiegraad bij de niet-woongebouwen te verhogen zet deze strategie onder meer concreet in op:

 

  • Implementeren van een renovatieverplichting binnen 5 jaar na aankoop voor tertiaire gebouwen;
  • De invoering van een verplicht EPC voor alle grote niet-woongebouwen. 

Bij de verdere uitwerking van deze strategie zal voor zowel woongebouwen als niet-woongebouwen waar mogelijk ook ingezet worden op ontzorging van de gebouweigenaars en op het benutten van de mogelijkheden die de digitalisering bieden. 

 

 

Investeringen en voordelen


De diepgaande renovatie van het gebouwenpark draagt in hoge mate bij tot de beleidsdoelstellingen voor de te realiseren energie- en klimaattransitie. Investeringen in een renovatieprogramma stimuleren daarnaast de Vlaamse economie, scheppen banen, verbeteren de gezondheid van de bevolking, dragen bij in de strijd tegen energiearmoede en versterken de energiebevoorradingszekerheid. De totale investeringen om alle bestaande gebouwen te renoveren tot de doelstelling 2050 worden geraamd op ruim 200 miljard euro (150 miljard euro voor woongebouwen en 57 miljard euro voor niet-woongebouwen). Deze investeringen zullen bijkomende stabiele en lokale jobs opleveren voor Vlaanderen.

Om al de voormelde doelstellingen effectief te realiseren en de renovatiegraad te verhogen, wordt de samenwerking met de bouwsector, financiële sector en energiesector verdergezet via een doorstart van het Renovatiepact met een verruiming van de scope van woningen naar de niet-residentiële gebouwen. 

 

Het uitgebreid rapport over de  langetermijnrenovatiestrategie kunt u hier nalezen.

Europese publieksconsultatie over de Renovation Wave

 

Nog tot 9 juli 2020 kunt u feedback geven over de Renovation Wave in het kader van de EU Greendeal.

 

De Europese Commissie heeft met betrekking tot de Europese Green Deal een aantal toezeggingen gedaan. In het kader daarvan wordt een renovatiegolf voor openbare en particuliere gebouwen voorbereid. Het doel is de huidige lage decarbonisatie- en energierenovatiecijfers in de EU aan te pakken en burgers en bedrijven tal van voordelen te bieden. Het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen houdt in dat er minder energie wordt verbruikt en geld wordt bespaard.

 

Verder ligt de nadruk op hernieuwbare energie, geavanceerde stadsverwarming en -koeling, afvalbeheer, duurzame mobiliteit en sociale cohesie. Het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen helpt om energiearmoede te bestrijden en het comfort, de hygiëne en de levensomstandigheden te verbeteren. Daarbij staan enerzijds energie-efficiëntie en anderzijds betaalbaarheid centraal. Op het vlak van regelgeving en financiering wordt steun verleend. Het doel is het jaarlijkse renovatiepercentage van het bestaande gebouwenbestand ten minste te verdubbelen.

 

Ga naar de publieksconsultatie.

Bronnen
  • Vlaams Energie Agentschap