Nieuws

VCB pleit voor gerichte verlaging van fiscale rechten en voor energiegerichte woonbonus

20 februari 2019

Als alternatief voor algemene verlagingen

SP.a heeft dit weekend een algemene verlaging van de registratierechten bij de aankoop van de eigen woning voorgesteld. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleit daarentegen voor een gerichte verlaging van fiscale rechten (bij verkoop, schenking en overlijden) in functie van energiebesparende investeringen in de woning. Partijen schieten vaak op symptomen, met name op de hoge vastgoedprijzen. Maar zij grijpen te weinig in op het fundamentele probleem: dat veel te weinig wordt gerenoveerd en dat er te weinig nieuwe woningen bijkomen in vergelijking met de bevolkingsgroei.

 

Een algemene verlaging van de registratierechten zal volgens de VCB de vastgoedprijzen niet doen dalen en de betaalbaarheid van het wonen niet bevorderen. Voor de registratierechten pleit de VCB voor een forse en gerichte verlaging als de overdracht van de woning gepaard gaat met een renovatie. De huidige regelgeving voorziet bij de uitvoering van een energetische renovatie in een verlaging van het standaardtarief voor de registratierechten met amper 1%. Dat is te laag gebleken. Volgens de VCB moeten de registratierechten bij een renovatie minstens 4% lager liggen dan het standaardtarief.

 

Ook bij de schenkingsrechten moet het voordeel bij de uitvoering van een renovatie hoger liggen dan nu is bepaald. Met de huidige regelgeving werden tussen 1 juli 2015 en 16 juli 2018 in totaal voor amper 103 dossiers teruggaven van schenkingsrechten omwille van een energetische renovatie verricht. Ook hier dringt een bijsturing dringt zich op.

 

Bijkomend stelt de VCB voor om 65-plussers te stimuleren om energiebesparende investeringen in de eigen woning of in een verhuurde woning te laten uitvoeren via een verlaging van de successierechten. In dit stelsel moet er eveneens een duidelijk fiscaal voordeel komen in de vorm van minder successierechten voor de erfgenamen als zij door de uitgevoerde renovatiewerken een energiezuinige woning erven.

 

Tenslotte stelt de VCB voor om de woonbonus aan te passen. Die geldt nu ook voor de aankoop van een energieverspillende bestaande woning. Maar liefst 57% van de hypothecaire kredieten hebben uitsluitend betrekking op de aankoop van een bestaande woning. Bij de huidige woonbonus ontbreekt een aanmoediging om die woning te renoveren. Vandaar dat de VCB in haar verkiezingsmemorandum heeft voorgesteld om de woonbonus om te vormen tot een energiebonus. Deze energiebonus zou dan enkel gelden voor nieuwbouwprojecten die nu per definitie energiezuinig zijn, en voor grondige energetische renovaties. Het moet dan wel om een substantiële bonus gaan.

 

Dergelijke gerichte verlagingen zullen er volgens de VCB effectief toe bijdragen dat bij elke overdracht de woning binnen de vijf jaar energetisch wordt gerenoveerd. Dit principe is ook opgenomen in het energieplan van de huidige Vlaamse regering. Als bij elke overdracht de woning grondig wordt gerenoveerd, is tegen 2050 90% van het bestaande woningpatrimonium energiezuinig.

 

Daarnaast pleit de VCB er al lang voor om de btw op afbraak en vervangende nieuwbouw in alle gemeenten naar 6% te brengen. Hierdoor wordt vermeden dat teveel energieverslindende woningen met wat oplapwerk in stand worden gehouden. Zolang de federale regering deze beslissing niet neemt, steunt de VCB de recent genomen maatregel om in Vlaanderen een sloop-heropbouwpremie van 7.500 euro toe te kennen. Het toepassingsgebied van deze maatregel moet wel worden uitgebreid. Ook kopers van een heropgebouwde woning moeten van deze maatregel kunnen genieten.

 

De VCB vraagt dat de maatregelen die partijen voorstellen om het wonen betaalbaar te maken, voldoende zijn afgetoetst op hun efficiëntie en op hun budgettaire haalbaarheid. Er moet vermeden worden dat door een opbod aan beleidsvoorstellen bij de volgende regeringsvorming inefficiëntie compromissen uit de bus komen.

 

Een belangrijke toetssteen, naast de betaalbaarheid, is de bijdrage van de voorgestelde maartregelen tot de klimaatdoelstellingen. De bouw en meer in het bijzonder de gebouwensector kan daarbij een belangrijke rol vervullen. De VCB zou het bijzonder betreuren dat de nieuwe Vlaamse regering daar niet zou op inspelen.