Helpdesk & FAQ

Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Wat met de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever

Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Moet de architect-ontwerper of de architect-uitvoerder dit document ondertekenen? Heeft de startverklaring enkel een informatieve functie om aan te tonen dat er een EPB-verslaggever werd aangesteld of heeft dit document ook een juridisch karakter? Wat met de overeenkomst tussen de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever? Kan de EPB-verslaggever van de architect verlangen dat hij deze overeenkomst mee ondertekend?


1. Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen?

 

Voor de beantwoording van het eerste deel van de vraag is de lezing van artikel 11.1.7 van het Energiedecreet van belang :
Afdeling II De startverklaring
Artikel 11.1.7
[§ 1
De werken en handelingen mogen pas worden aangevat nadat een startverklaring is ingediend. De startverklaring wordt voor het aanvatten van de werken en handelingen door de verslaggever namens de aangifteplichtige ingediend bij het Vlaams Energieagentschap.
De gegevens die aan de basis liggen van de keuze voor materialen en maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen, zijn opvraagbaar door het Vlaams Energieagentschap en de partijen die bij de werken en handelingen betrokken zijn. De architect en de ontwerper van de technische installatie stellen die gegevens op eerste verzoek ter beschikking.
§ 2
De verslaggever houdt gedurende drie jaar van elke door hem opgestelde startverklaring een papieren afdruk en de bijbehorende gegevens bij zich. Die documenten zijn ondertekend door de verslaggever, de aangifteplichtige en de architect. De verslaggever stelt op eenvoudig verzoek een exemplaar van de papieren afdruk en de bijbehorende gegevens ter beschikking aan het Vlaams Energieagentschap.
§ 3
Als er voor de indiening van de EPB-aangifte een verandering van verslaggever plaatsvindt, meldt de nieuw aangestelde verslaggever zijn naam zo snel mogelijk elektronisch aan het Vlaams Energieagentschap.]

 

Dit artikel voorziet inderdaad dat de verslaggever een papieren afdruk van de startverklaring en van de bijhorende gegevens bij zich houdt, welke documenten zijn ondertekend door verslaggever, aangifteplichtige en architect. Het onderscheid tussen architect-ontwerper en architect-uitvoerder wordt in het decreet niet gemaakt. De maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen werden weliswaar door de architect-ontwerper mede verwerkt in de plannen die bij de stedenbouwkundige vergunning werden gevoegd, het is praktisch gezien wel de architect-uitvoerder die de papieren versie van de startverklaring mede ondertekent samen met de bouwheer/aangifteplichtige.


Indien de startverklaring niet of niet tijdig wordt ingediend kan het VEA aan de bouwheer/aangifteplichtige een administratieve geldboete van 250 euro opleggen. Als het niet ondertekenen door de architect van de startverklaring niet gegrond kan worden op welbepaalde tekortkomingen in hoofde van de aangifteplichtige/bouwheer, dan kan deze laatste trachten deze administratieve geldboete op de in gebreke blijvende architect te verhalen.


Het ondertekenen van deze startverklaring door de architect heeft volgens het decreet geen andere bijkomende verplichtingen voor de architect in het leven geroepen. De memorie van toelichting bij het Energiedecreet stelt omtrent het laten ondertekenen door de architect van de startverklaring het volgende : Door de architect en de verslaggever mee te laten ondertekenen, zijn zij formeel op de hoogte van de startdatum van de werken en weet de architect dat aan de wettelijke verplichting tot het aanstellen van een verslaggever voldaan is.


Deze plicht strekt er dus toe de architect een bewijs te leveren dat de aangifteplichtige aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De architect moet nl. kunnen aantonen dat hij de bouwheer/aangifteplichtige gewezen heeft op het bestaan van de EPB-eisen en de plicht tot naleven van de regelgeving in dat verband. Door het ondertekenen van deze verklaring heeft de architect als het ware een bewijs in handen dat de aangifteplichtige een verslaggever heeft aangesteld, waaruit tevens kan worden afgeleid dat de architect de bouwheer op zijn EPB-verplichtingen heeft gewezen.


Indien de bouwheer/aangifteplichtige nadien wijzigingen aanbrengt en niet datgene uitvoert wat de architect qua EPB-eisen had voorzien, dan zal dit later blijken uit de EPB-aangifte die door de verslaggever zal worden opgesteld. Indien de architect weet heeft van deze wijzigingen, lijkt het aangewezen dat hij de bouwheer/aangifteplichtige hiervan aangetekend op de hoogte brengt en hem tevens wijst op de verantwoordelijkheid van de bouwheer/aangifteplichtige indien hierdoor de EPB-eisen niet zullen gehaald worden.

 

 

2. Wat met de overeenkomst tussen de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever? Kan de EPB-verslaggever van de architect verlangen dat hij deze overeenkomst mee ondertekend?

 

De architect is decretaal niet verplicht deze overeenkomst mee te ondertekenen. Indien de architect zulke overeenkomsten mede ondertekent is het de vraag of hij hierdoor zelf bepaalde verbintenissen contractueel op zich neemt in zijn hoedanigheid van architect die hij niet reeds rechtstreeks door de regelgeving op zich krijgt. Hiervoor dient hij de tekst van deze overeenkomst best grondig na te lezen.
Het is aan te raden dat de architect best niet als partij in de overeenkomst staat aangeduid of zijn handtekening best laat voorafgaan door de vermelding “louter voor kennisname” zodat tenminste een vermoeden wordt in het leven geroepen dat hij zich niet gebonden acht door bepaalde verbintenissen.
Welke verantwoordelijkheid de architect dus draagt is afhankelijk van de overeenkomst, zonder de welke hij uitsluitend gehouden is tot de verplichtingen die worden opgelegd in de regelgeving.

 

 

Meester Sven Vernaillen-juridisch adviseur


Laatst geüpdatet: 24-02-2014


20 juni 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.