Helpdesk & FAQ

Uitstel aanvragen bij het indienen van EPB-aangifte

Het is niet mogelijk om binnen de wettelijke termijn de EPB-aangifte in te dienen. De werken werden niet uitgevoerd zoals beschreven in de bestekken. Om de EPB-eisen te behalen moeten verschillende werken afgebroken worden om conform de plannen en de bestekken uit te voeren. Momenteel loopt er een gerechtelijke procedure tegen de aannemer en kunnen de nodige werken niet plaats vinden. Kan er uitstel aangevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte?


Als het gebouw nog niet in gebruik genomen is:

 

Er bestaat geen procedure voor het verkrijgen van een uitzondering op de regel die zegt dat de EPB-aangifte binnen vijf jaar na het verlenen van de vergunning of na neerlegging van de melding ingediend moet worden.
 
Overmacht vormt een algemeen rechtsbeginsel dat ervoor zorgt dat een uitzondering op de geldende regels kan worden toegelaten. In afwijking van bovenstaande kan de aangifteplichtige, als het gebouw nog niet in gebruik genomen is binnen de vijf jaar, een uitstel krijgen voor het indienen van de EPB-aangifte als hij expliciet kan aantonen dat er wegens overmacht geen EPB-aangifte kon worden ingediend. Dergelijke situaties worden per geval onderzocht en beoordeeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de beëindiging van de werken in het gedrang is gekomen door een faillissement van een aannemer, of dat de werken zijn stilgelegd wegens een lopende rechtszaak.

 

 

Als het gebouw wel in gebruik genomen is:

 

Uitstel aanvragen is hier niet mogelijk. Als het VEA vaststelt dat voor een woning die in gebruik is genomen de EPB-aangifte niet binnen de gestelde termijn is ingediend, maant het VEA de aangifteplichtige per brief aan om binnen een gestelde termijn de aangifte in te dienen.

 

Als de aangifteplichtige binnen de gestelde termijn geen aangifte indient, legt het VEA de aangifteplichtige een administratieve geldboete op. Die bedraagt 1000 euro, vermeerderd met 1 euro per kubieke meter nieuw gecreëerd beschermd volume, met een maximum  van 10.000 euro. Er wordt vervolgens een nieuwe termijn vastgelegd waarbinnen de aangifte moet worden ingediend. Via deze brieven krijgt de aangifteplichtige de kans tegenargumenten in te dienen. De EPB-aangifte moet sowieso ingediend worden, in elk geval.

 

In het gegeven voorbeeld worden de werken best zo snel mogelijk afgerond en vervolgens de EPB-aangifte ingediend. Als de aangifteplichtige in de onmogelijkheid is om de aangifte te laten indienen wegens een gerechtelijke procedure, en hij/zij ontvangt een aanmaningsbrief van het VEA, dan kan dat als tegenargument opgegeven worden.

 

In de praktijk zal het VEA als antwoord op het tegenargument een termijn opgeleggen waarbinnen de aangifte moet ingediend worden. Doorgaans (los van rekening houden met vakantieperiodes) is dat zes weken. Als een gerechtelijke procedure loopt kan de uitspraak van de procedure bv. afgewacht worden. Dat hangt dus af van de situatie.

 

Bron: VEA

 

laatst geüpdatet 16- 11-2015

 

 


20 juni 2017 

faq

Heeft mijn klant een omgevingsvergunning voor het luik milieu nodig voor de afzonderlijke luchtwarmtepompunits in een appartementsgebouw? | 09-12-2019

Het betreft split systemen waarvan de buitenunits op het dak geplaatst worden.