Nieuws

Uitstel van strenger S-peil levert aanzienlijke besparing op voor kandidaat-bouwers

25 augustus 2020

Inzetten op isolatie én technieken in klimaatuitdaging

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is tevreden over het uitstel van een strenger S-peil en vraagt een versterkt energiebeleid dat naast optimale isolatie inzet op hernieuwbare energietoepassingen en technieken. Niet alleen omdat daar nog hoge energiewinsten te halen vallen, maar ook om onnodig hoge isolatiekosten te vermijden. Want met de huidige isolatievereisten hebben we een optimum bereikt. Een verdere verstrenging van het S-peil van S31 naar S28 zou de isolatiekosten immers met 14 % doen toenemen. Uit VCB-analyse blijkt dat de beslissing van de regering kandidaat-bouwers 900 tot meer dan 2000 euro doet besparen afhankelijk van de grootte van de woning.

“De Vlaamse regering heeft medio juli beslist om de verstrenging van het S-peil die gepland stond vanaf 1 januari 2021, met een jaar uit te stellen. En intussen een evaluatieperiode in te lassen. De verstrenging van S31 naar S28 zou onder meer betekenen dat de schil van een nieuwe woning nog meer dan vandaag dient geïsoleerd te worden, terwijl dit ecologisch en economisch niet langer zinvol is. Intussen ligt er voor dit najaar een prijsstijging in het verschiet voor de populairste isolatiematerialen PUR/PIR. Deze  beslissing van de Vlaamse regering om de verstrenging van het S-peil uit te stellen, betekent voor kandidaat-bouwers een aanzienlijke besparing op hun isolatiekosten”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB. 

 

Concreet wijst VCB-analyse (grafiek I) uit dat kandidaat-bouwers dankzij het uitstel van S28 gevrijwaard blijven van een meerkost van meer dan 900 euro voor een kleine woning; meer dan 1400 euro voor een middelgrote woning; tot meer dan 2000 euro voor een grote woning (het gaat om het verschil tussen de rijen ‘2020/Q4’ en ‘2021??’ in onderstaande tabel). Zij besparen bijgevolg 14 % aan isolatiekosten dankzij de beslissing tot uitstel van de Vlaamse regering.

 

De cijfers voor najaar 2020 (2020/Q4) geven dan weer een kostprijsstijging aan voor isolatie als gevolg van schaarste op de markt, zoals we die nog sterker gekend hebben in 2017 als gevolg van o.a. incidenten bij producenten met lange levertijden als gevolg. Maar voor 2021 zie je de bijkomende stijging die we zouden kunnen verwachten indien ook het strengere S28 zijn intrede zou doen (zie hieronder ‘2021 ??’). In vergelijking met vandaag zou de combinatie van beide factoren – prijsstijging van dit najaar + invoering van verstrengd S-peil – dan ook leiden tot een totale kostprijsverhoging van bijna 30 %.

Grafiek I – evolutie van de isolatiekosten en scenario voor 2021 bij verstrenging van het S-peil naar S28.

Noot : 2020/Q4 Brengt de kostprijsstijging in kaart door de verwachte prijsstijging dit najaar van isolatiemateriaal. 2021 ?? voegt er de hogere kostprijs aan toe als gevolg van S28.

 

De energieprestatie van nieuwbouwprojecten in Vlaanderen ligt vandaag zeer hoog. De huidige isolatievereisten zijn strikt en nieuwbouwprojecten komen er ruimschoots aan tegemoet. De VCB ondersteunt optimale isolatievereisten, maar dat optimum is intussen bereikt. En bijgevolg is een verdere verstrenging van het S-peil niet zinvol. Niet alleen vanwege de steeds langere terugverdientijden. Ook weegt de bijkomende energiewinst die bij een verstrenging naar S28 kan behaald worden, niet langer op tegen de CO2-uitstoot bij de productie en het transport van populaire materialen polyurethaan (PUR) en (polyisocyanuraat) PIR. Die isolatiematerialen worden in 90 % van de bouwprojecten aangewend. Kortom een verdere verstrenging maakt nieuwbouw een stuk duurder zonder bij te dragen tot de klimaatuitdaging.

 

Marc Dillen onderlijnt tot slot op welke terreinen wel nog aanzienlijke energiewinsten te halen zijn: “Voor nieuwbouw gaat het om het verder inzetten op het gebruik van hernieuwbare energie, de optimalisatie van technieken en kiezen voor lokale energie-uitwisseling. Want ondanks hun onmiskenbare belang hebben hernieuwbare energietechnieken vandaag geen invloed op het S-peil. En uiteraard liggen de grootste energiewinsten in onder meer het gedegen isoleren van het bestaande woningenbestand. Tegen 2050 dienen alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te zijn.”