Nieuws

Stand van zaken sloop en heropbouwpremie

30 januari 2019

Tegen 2050 moeten alle gebouwen de standaard hebben van een energetisch performante nieuwbouw van vandaag. Voor een groot deel van het huidig woningenbestand is het niet haalbaar om tegen een redelijke investeringskost deze doelstelling te halen. Sloop en heropbouw dringt zich voor deze woningen dan ook op. Met deze reden heeft De Vlaamse Regering beslist om een sloop- en heropbouwpremie in te voeren.
Er werd reeds heel wat gecommuniceerd omtrent deze forfaitaire Sloop- en heropbouw premie, toch rijzen er hier en daar nog een aantal vragen. Wat zijn de stand van zaken? Waar kan ik de aanvraag indienen? Waarom is de webapplicatie nog niet online? Zijn de modaliteiten reeds gekend? Waar vind ik deze terug?

Het invoeren van deze premie houdt een wijziging van het Energiebesluit in. Na het eerste principieel akkoord van de Vlaamse regering eind december 2018 wordt het advies van de Raad van State afgewacht, alvorens het wijzigingsbesluit definitief kan worden goedgekeurd.


Pas wanneer de wijziging van het Energiebesluit definitief wordt goedgekeurd en in werking treedt (bekendmaking via Belgisch Staatsblad) zal een online webapplicatie (www.energiesparen.be) ter beschikking gesteld worden  en kunnen Premie-aanvragen worden ingediend. Een definitieve goedkeuring van de wetgeving wordt verwacht in de loop van februari of begin maart 2019.

 


Hoe de premie aanvragen?


De aanvraag van de premie verloopt in twee stappen:


STAP 1: De premie moet uiterlijk binnen één maand, nadat de gecombineerde sloop- en heropbouwvergunning werd ingediend, aangevraagd worden.  Voor dossiers waarbij de aanvraag van de omgevingsvergunning is gebeurd tussen 1 oktober 2018 en de definitieve inwerkingtreding van de regelgeving, moet de premie-aanvraag gebeuren binnen de maand na de inwerkingtreding.


STAP 2: Na de effectieve sloop van de woning, moet de aanvrager een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken. De premie wordt uitbetaald binnen een termijn van 3 maand na het voorleggen van dit bewijs.

 


Voorwaarden?


Er zijn een aantal strikte voorwaarden opgelegd, zo vereist de premie een gecombineerde aanvraag van de sloop- en heropbouwpremie (van één of meer woningen of een appartementsgebouw) en wordt de premie beperkt tot 1 premie van 7500€ per bouwproject. Deze en andere modaliteiten kan u terugvinden in het ontwerp tot wijziging van het Energiebesluit. En een bijhorende duidende nota.